Yabancı Sermayeli Şirketlerin Bildirimi

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu (4875) kapsamında bulunan yabancı sermayeli şirketlerin şube ve irtibat büroları, her yıl bir önceki yıla ilişkin faaliyet bilgilerini, en geç Mayıs ayı sonuna kadar Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne bildirmek zorundalar.

Bugün yabancı sermayeli şirketler ve şubelerini, gelecek yazıda yabancı sermayeli şirketlerin irtibat bürolarını sizlerle paylaşacağız.

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin; “Kurum ve kuruluşlardan alınacak istatistiki bilgiler” başlıklı 4’üncü maddesinde; “Bakanlık; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ticaret Sicil Memurlukları başta olmak üzere, ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapacağı Veri Paylaşım Protokolleri veya diğer usuller çerçevesinde doğrudan yabancı yatırımlara ilişkin bilgileri temin eder.

Bu çerçevede; ilgili Ticaret Sicil Memurlukları,

a) Kanun kapsamındaki şirket ve şubelerin kuruluş aşamasında ilgililerce doldurulacak "Şirket ve Şube Kuruluş Bildirim Formu ve Dilekçesi"nin bir nüshasını,

b) Bu şirketlerin tescil ve ilana tabi her türlü ana sözleşme değişikliklerinin bir nüshasını,

c) Bu şirketlerce ilgili Ticaret Sicil Memurluğuna iletilen "Ortaklar Listesi" veya "Hazirun Cetveli"nin bir nüshasını,

Bakanlığa gönderirler.” denilmektedir.

Aynı Yönetmeliğin, “Şirket ve Şubelerden İstenecek Bilgiler” başlıklı 5’inci maddesi:
a) Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler;
1) Sermayelerine ve faaliyetlerine ilişkin bilgileri Yönetmelik ekinde (Ek-1) yer alan "Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formu" çerçevesinde yıllık bazda ve her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar,
2) Sermaye hesabına yapılan ödemelere ilişkin bilgileri Yönetmelik ekinde (Ek-2) yer alan "Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Sermaye Bilgi Formu" çerçevesinde, ödemeyi takip eden bir ay içinde,
3) Mevcut yerli veya yabancı ortakların, kendi aralarındaki veya şirket dışındaki herhangi bir yerli veya yabancı yatırımcıya yaptıkları hisse devirlerine ilişkin bilgileri Yönetmelik ekinde (Ek-3) yer alan "Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Hisse Devri Bilgi Formu" çerçevesinde ve hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç bir ay içinde, Genel Müdürlüğe bildirirler.
b) Kanun kapsamında bulunmayan tamamen yerli sermayeli şirketler;

1) Şirkete yabancı bir yatırımcının iştirak etmesi veya
2) Şirketin yaptığı sermaye artışına şirket dışındaki bir yabancı yatırımcının iştirak etmesi suretiyle, hisse devrinin gerçekleşmesi ve şirketin Kanun kapsamına girmesi halinde, hisse devirlerine ilişkin bilgileri Yönetmelik ekinde (EK-3) yer alan "Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Hisse Devri Bilgi Formu" çerçevesinde ve hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç bir ay içinde Genel Müdürlüğe bildirirler.

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi